Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu internetowego  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ATRA Distribution sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000874218,  NIP 6612380882,  REGON 38773437000000, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 505 000,00  zł, pokrytym w całości  (zwanego dalej Sprzedawcą) na rzecz Konsumentów oraz Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego (umowa zawarta na odległość) oraz stacjonarnie w sklepie. 
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź umów zawartych przez Strony. 
 1. Dane kontaktowe Sklepu: 

- adres - 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 59;

- adres e-mail Sprzedawcy: atra@atraauto.pl;

- numer telefonu Sprzedawcy: +48 41 265 30 60;

- numer fax Sprzedawcy +48 41 265 30 60;

- numer rachunku bankowego Sprzedawcy – PL 83 1240 1385 1111 0011 0345 3784;

Klient może nawiązać kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie i osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach otwarcia Sklepu od 8:00 do 16:00.

 

§ 1 

Definicje

 

 1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę co prawda bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca - ATRA Distribution sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000874218,  NIP 6612380882,  REGON 38773437000000, numer telefonu: +48 412653060, adres e-mail: atra@atraauto.pl, adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 59.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca / Hurtownik-  oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
 6. Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi:

- w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumentów       www.sklep.atraauto.pl.

- w przypadku sprzedaży na rzecz Przedsiębiorców     -www.b2b.atraauto.pl____________________ . 

 1. Sklep stacjonarny: prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 59.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), tj. osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane adresowe, ewentualnie lokalizacyjne, identyfikator internetowy.
 5. Konto Klienta – baza danych dotyczących klienta przetwarzana przez Sklep, w której są gromadzone dane, w tym dane osobowe osoby fizycznej podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 7. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 
 8. Login - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zindywidualizowania Klienta w Sklepie internetowym. 
 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konto Klienta.
 1. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także w którym możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności ilości wybranych Towarów i przeznaczonych do zakupu.
 3. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży której stronami są Klient i Sprzedawcą, a która została zawarta stacjonarnie w siedzibie Sprzedawcy lub poza lokalem przedsiębiorstwa, lub na odległość (w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827)), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 2. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa z Konsumentem zawarta:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy,

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

d) podczas pokazu zorganizowanego przez Sprzedawcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba Konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to, czy został na niego zorganizowany transport;

 1. Administrator – oznacza Sprzedawcę, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez czas nieoznaczony przez Sprzedawcę polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych.
 3. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez Sprzedawcę m.in. siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 1. Sprzedawca każdorazowo wystawia paragon fiskalny bądź na żądanie Klienta fakturę.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 3 

Usługi elektroniczne i rejestracja Konta Klienta

 

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta Klienta, Formularza rejestracyjnego, Formularza zamówienia, Formularza kontaktowego, oraz Newslettera.
 2. Każdy Klient ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Klient może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów za pośrednictwem adresu e-mail Sprzedawcy lub poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.
 3. Elektroniczny Formularz kontaktowy umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.
 4. Rejestracja Konta Klienta umożliwia złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 5. W celu Rejestracji Konta Klienta, Klient powinien wypełnić Formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Login i indywidualne Hasło, które to dane są wykorzystywane do logowania do Konta Klienta w przyszłości. 
 6. Klient zobowiązuje się zachować Login i Hasło w tajemnicy i nie ujawniać go podmiotom trzecim. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, że na skutek ujawnienia przez Klienta Loginu lub Hasła, podmioty trzecie uzyskały dostęp do jego Konta Klienta.
 1. Do wypełnienia Formularza rejestracyjnego niezbędne jest podanie następujących danych:

a) imię i nazwisko lub firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

b) danych adresowych Klienta,

c) pozostałych danych Przedsiębiorstwa, pozwalających na jego zindywidualizowanie.

 1. Dane Klienta mogą być w każdej chwili zmienione lub zaktualizowane, jednakże zawsze muszą one odpowiadać rzeczywistym danym danego Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane Klienta podane przy zakupie lub wskazane w Koncie Klienta są nieprawidłowe lub nieaktualne.
 2. Założenie Konta Klienta w Sklepie nie wymaga żadnych opłat.
 1. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptuje jego treść.
 2. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych w Polityce prywatności Sprzedawcy. 
 3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź też na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym e-mail z potwierdzeniem Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi na prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. 
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 

§ 4 

Składanie zamówień

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu na założone wcześniej Konto Klienta (opcjonalnie), a następnie wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

b) skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, a następnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać formę płatności, sposób dostarczenia Towaru i wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności składa Zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia wraz z linkiem, w który Klient powinien wejść poprzez kliknięcie w tenże link, celem potwierdzenia zamówienia.
 4. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę (w postaci przesłania e-maila do Klienta) oraz Klienta (poprzez kliknięcie w link potwierdzający złożenie Zamówienia, a otrzymany w wiadomości e-mail od Sprzedawcy), Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres. 
 6. Przy zakupie i płatności za Towary nabyte i wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności za te Towary udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty – Sprzedawca i Klient (podatnik podatku VAT) są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
 7. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej.

§ 5 

Płatności

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają w sobie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia. 
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu, oraz po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
 2. gotówką przy odbiorze osobistym Towaru – płatność w siedzibie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy za uprzednią zapłatą ceny sprzedaży)
 3. gotówką za pobraniem, płatność realizowana u Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu),
 4. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta),
 5. karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
 6. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta),
 7. płatności w internecie z kodem BLIK (płatności zbliżeniowe BLIK) poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez link w otrzymanym e-mailu oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. 
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, w terminie 3 Dni roboczych, od dnia złożenia Zamówienia (brak zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy), Sprzedawca anuluje nieopłacone Zamówienie, co należy traktować jako odstąpienie od Umowy sprzedaży. W powyższym przypadku Sprzedawca jest także upoważniony do wyznaczenia Klientowi dodatkowego 7-dniowego terminu na dokonanie płatności i w przypadku jego wyznaczenia informuje o nim Klienta na wskazany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu (brak zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia wyznaczenie dodatkowego terminu zapłaty), Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6 

Dostawa

 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej. 
 2. Jeśli Strony nie postanowią inaczej, koszty Dostawy pokrywa Kupujący. Sprzedawca przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego poinformuje go o łącznych kosztach Dostawy.
 3. Koszty Dostawy określone na stronach internetowych i w Formularzu zamówienia dotyczą Dostawy realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Dostawy realizowanej poza granice Rzeczypospolitej Polskiej do krajów Unii Europejskiej, Sprzedawca określa koszty Dostawy Towaru każdorazowo na podstawie wyceny indywidualnej. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta o ustalonych kosztach Dostawy, a Klient po ich otrzymaniu może potwierdzić Zamówienie lub od Zamówienia i Umowy odstąpić.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych. 
 5. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia. 
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelew, płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

c) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia. 
 2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy i odbioru zamówionych towarów: 
  1. Przesyłką kurierską pod wskazany przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski, 
  2. Przesyłką kurierską za pobraniem pod wskazany przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski, 
  3. Odbiór osobisty który możliwy jest w siedzibie Sklepu, pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 59 w dniach oraz godzinach otwarcia sklepu wskazanych na stronie internetowej sklepu po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów łącznie, po skompletowaniu całego Zamówienia. Jeżeli Klient w Formularzu zamówienia nie poinformuje Sprzedawcy o woli dostarczania mu Towarów częściami, przyjmuje się że Sprzedawca jest upoważniony do dostawy wszystkich Towarów łącznie.
 1. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia. Jeżeli Klient w Formularzu zamówienia nie poinformuje Sprzedawcy o woli dostarczania mu Towarów częściami, przyjmuje się że Sprzedawca jest upoważniony do dostawy wszystkich Towarów łącznie.
 1. Jeżeli Klient wyrazi wolę dostawy Towarów częściami, wyraża jednocześnie zgodę na poniesienie kosztów dostawy od każdorazowo wysyłanej partii Towarów. 
 2. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 
 3. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą wszystkie dostarczane Towary.
 4. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca / Hurtownik (podatnik podatku VAT). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.

 

 

Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Przedsiębiorców / Hurtowników

§ 7 

Postępowanie reklamacyjne dla Przedsiębiorców / Hurtowników

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe i używane. Opis Towaru zawiera charakterystykę stanu każdego używanego Towaru.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, chyba że wobec Klienta który jest Przedsiębiorcą wyłączono odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) datę zakupu Towaru i zwięzły opis wady,

b) okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, 

c) dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady Towaru powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w momencie wydania Towaru Klientowi, polegające na niezgodności Towaru z Umową, tj. na braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia.
 2. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego i realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, związanych z wadą fizyczną lub prawną Towaru Przedsiębiorca, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od momentu, w którym możliwe było wykrycie Wady, powinien:

a) zgłosić stwierdzenie wady w Towarze poprzez skierowanie korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, lub pisemnie na adres Sprzedawcy (zgodnie z §7 ust. 5 Regulaminu), oraz 

b) dostarczyć w tymże terminie reklamowany Towar do Sprzedawcy  w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie Towaru do jakiego dojdzie w trakcie jego transportu do Sprzedawcy. 

 1. Brak dochowania trybu i terminu wskazanego w ust. 2 powyżej oznacza wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru, w tym utratę uprawnień z tytułu rękojmi. 
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad wygasa z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, chyba że Klient w tym terminie zgłosi wadę Sprzedawcy i zainicjuje postępowanie reklamacyjne. W w/w terminie Przedsiębiorca może także odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady. 

 

§ 8 

Gwarancja dla Przedsiębiorców

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź Sprzedawcę.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją Sprzedawca dołącza kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru, która określa szczegółowe warunki gwarancji.
 4. W przypadku Towarów objętych gwarancją Producenta, Sprzedawca dołącza kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru, która określa szczegółowe warunki gwarancji i dalszy tryb jej realizacji względem Producenta.

 

Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumentów

 

§ 9 

Zgodność Towaru z Umową

 

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; 

c) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;

d) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.

 

§ 10 

Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową

 

         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru (w oświadczeniu podpisanym lub złożonym Sprzedawcy).

 

§ 11 

Odpowiedzialność Sprzedawcy w przypadku niezgodności Towaru z Umową

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 2. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

 

§ 12 

Naprawa lub wymiana Towaru 

 

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Konsument winien udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w siedzibie Sprzedawcy, lub innym miejscu wcześniej ustalonym ze Sprzedawcą na które wyraził on zgodę. 

 

 

§ 13 

Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu; 

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z § 12 ust. 4-6 Regulaminu; 

c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 12 Regulaminu; 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 3. Zwrot ceny dokonywany jest przez Sprzedawcę w takiej samej formie, w jakiej była zapłata, chyba że Konsument zastrzegł inną formę zwrotu. 

 

 

§ 14 

Postępowanie reklamacyjne dla Konsumentów

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe i używane. Opis Towaru zawiera charakterystykę stanu każdego używanego Towaru.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) datę zakupu Towaru i zwięzły opis wady,

b) okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, 

c) dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady Towaru powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w momencie wydania Towaru Klientowi, polegające na niezgodności Towaru z Umową, tj. na braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia.
 2. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego i realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, związanych z wadą fizyczną lub prawną Towaru Konsument, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od momentu, w którym możliwe było wykrycie Wady, powinien:

a) zgłosić stwierdzenie wady w Towarze poprzez skierowanie korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, lub pisemnie na adres Sprzedawcy (zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu), oraz 

b) dostarczyć w tymże terminie reklamowany Towar do Sprzedawcy , w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie Towaru do jakiego dojdzie w trakcie jego transportu do Sprzedawcy. 

 1. Brak dochowania trybu i terminu wskazanego w ust. 2 powyżej oznacza wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru, w tym utratę uprawnień z tytułu rękojmi. 
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Do zachowania powyższego terminu koniecznym jest aby Sprzedawca w terminie 14 dni odesłał na adres do korespondencji Konsumenta, lub na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej, decyzję reklamacyjną w którym oświadczy czy reklamację uznaje czy też nie.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad wygasa z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, chyba że Klient w tym terminie zgłosi wadę Sprzedawcy i zainicjuje postępowanie reklamacyjne. W w/w terminie Konsument może także odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.
 3. Roszczenia Konsumenta wynikające z rękojmi w mogą wygasnąć przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy sprzedaży dla Konsumentów

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy od niej odstąpić bez podawania przyczyny. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres: atra@atraauto.pl.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, w zakładce „Odstąpienie od umowy”. 
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. 
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

§ 16 

Gwarancja dla Konsumentów

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź Sprzedawcę.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca dołącza kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru, w której wskazane są wszelkie warunki gwarancji. 
 4. W przypadku Towarów objętych gwarancją Producenta, Sprzedawca dołącza kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru, która określa szczegółowe warunki gwarancji i dalszy tryb jej realizacji względem Producenta.

§ 17

Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 

 1. Konsument, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego.
 2. Sprzedawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez Polubowny Sąd Konsumencki, działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
 3. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. 
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą o ile związane są z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, mogą zostać poddane przez Konsumenta procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 18 

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umowy sprzedaży)

 

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 19 

Postanowienia końcowe

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe i używane. Na stronie internetowej Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Towaru.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy. 
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji Umowy Sprzedaży jest Sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2023r.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.74 / 5.00 19 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-04
Szybka dostawa, pokrowce zgodne z opisem, bardzo dobry kontakt ze sklepem, miałam pytanie, Jeszcze raz bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
2023-08-09
Pełne zadowolenie z obsługi, szybka wysyłka. Polecam ten sklep.
pixel