Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności § 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.atraauto.pl.
 2. Właścicielem strony internetowej będącej jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma ATRA DISTRIBUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Kilińskiego 59, zwana dalej Administratorem. 
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych dalej RODO. 

§ 2 Definicje

 

 1. Administrator –ATRA DISTRIBUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Kilińskiego 59. 
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Sklep internetowy – prowadzony przez Administratora pod adresem www.sklep.atraauto.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


§ 3 Przetwarzanie danych 

w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego


W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika.


§ 4 Cele i podstawy prawne 

 

 1. Dane Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane osobowe Konsumentów są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu:
 1. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie, a w szczególności umożliwienia pełnego korzystania z serwisu Sklepu i zarządzania kontem użytkownika w celu zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przy jego użyciu kontem,
 2. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź podjęcia działań jeszcze przed jej zawarciem na wyraźny wniosek klienta,
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.                                                                                 
 1. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odbywać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:
 1. jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,
 2. jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowanie przewidzianych prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe - w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,
 2. Adres email – celem umożliwienia kontaktu,
 3. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych,
 4. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych,
 5. Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane przez Użytkownika dane zostały zapamiętane i by można było bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest dobrowolna. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

 

§ 5 Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego mogą być:
 1. w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

w związku z rejestracją w Sklepie internetowym

 

 1. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Sklepie internetowym, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może, korzystając z udostępnionych mu funkcjonalności w ramach posiadanego konta, podać dodatkowe dane. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

w związku ze złożeniem zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Sklepu internetowego wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

dla celów marketingowych

 

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowaart. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newslettera, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną orazdziałania telemarketingowe).

 

§ 9 Okres przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 10 Uprawnienia Użytkownika

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody natomiast w pozostałych przypadkach do czasu: zakończenia dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych lub bez ograniczenia w zakresie w jakim służą celom statystycznym, marketingowych nie dłużej niż do wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu lub cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem odmowy w sytuacji gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z obowiązkiem opartym na ustawie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych. 
 4. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
 5. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 

 

§ 11 Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 

 

§ 12 Kontakt

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy przez adres e-mail atra@atraauto.pl lub adres korespondencyjny 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 59. 

 

Dokument wchodzi w życie z dniem 15.09.2023r . 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.74 / 5.00 19 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-24
Bardzo szybkie zrealizowane zamówienie. Pokrowce bardzo dobrej jakości, dokładna instrukcja założenia. Polecam wszystkim. Dziękuję.
2023-07-29
Bardzo sprawna i szybka wysyłka. Polecam
pixel